Správa ciest ŽSK
Prihlásiť
SPRÁVA CIEST
CESTY II. A III. TRIEDY
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PONUKA SLUŽIEB
KONTAKTY
Dnes je pondelok, 25. marca 2019
Foto: Jozef Feiler 


Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií

v zmysle zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Zo žiadosti o informácie adresovanej SC ŽSK  musí byť  zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Žiadosť možno podať :

a)      písomne ako poštovú zásielku na adresu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina

b)      písomne osobným doručením do podateľne,

c)      ústne na sekretariáte,

d)     telefonicky na čísle 041/5077211 alebo na čísle tel. príslušného závodu,

e)      faxom na čísle 041/564 00 34 alebo na čísle faxu príslušného závodu,

f)       elektronickou poštou na adresu: riaditel.sczsk@vuczilina.sk, alebo na elektronickú adresu príslušných riaditeľov závodov.

Žiadateľ môže pri podávaní žiadosti o informácie využiť aj formulár, ktorý je možné stiahnuť TU. Žiadateľ vypĺňa vo formulári len časť medzi dvoma hrubými čiarami

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 08.00 do 14.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov za sprístupnenie informácií

 

 
 
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Copyright © 2011 -rb-. Všetky práva vyhradené.