Správa ciest ŽSK
Prihlásiť
SPRÁVA CIEST
CESTY II. A III. TRIEDY
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PONUKA SLUŽIEB
KONTAKTY
Dnes je sobota, 4. apríla 2020
Foto: Jozef Feiler 


O nás

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja bola založená dňa 1. novembra 2006 na základe uznesenia č.1 Zastupiteľstva ŽSK č.7224/2006/ODK-006 zo dňa 29.06.2006, ako samostatný právny subjekt – príspevková organizácia, ktorá je svojim rozpočtom napojená na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja.

Základným účelom SC ŽSK je vykonávanie činnosti v pôsobnosti celého ŽSK v oblasti cestnej dopravy. Činnosť SC ŽSK vyplýva z plnenia povinnosti podľa osobitných zákonov a ďalších predpisov (cestný zákon 135/1961 Z. z. zákon o premávke na pozemných komunikáciách 315/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, technických predpisov MDVaRR SR).

Hlavným predmetom činnosti organizácie je:

  • majetková správa ciest II. a III. triedy vrátane cestného príslušenstva, objektov a cestných pozemkov vo vlastníctve ŽSK,
  • zabezpečovanie technickej evidencie pozemných komunikácií v zmysle zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
  • riadenie investičnej výstavby ciest vo vlastníctve ŽSK
  • koordinácia a kontrola účelného využívania pridelených finančných prostriedkov určených na výstavbu, správu, údržbu a opravy ciest,
  • vykonávanie efektívnej kontroly kvality prác pri oprave, údržbe a výstavbe ciest,
  • zabezpečovanie výkonu hlavných a mimoriadnych prehliadok ciest a mostných objektov v súlade s právnymi predpismi, príslušnými technickými normami,
  • spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovanie podkladov a vypracovanie odborných stanovísk,
  • vykonávanie kontroly úrovne hospodárneho využívania strojov (inteligentné monitorovanie kľúčových prostriedkov údržby), zariadení a materiálov určených na výkon údržby, opravy a výstavbu ciest, mostov a ostatného príslušenstva,
  • výkon ďalších činností súvisiacich s vlastníctvom a správou ciest vyplývajúcich z ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov §3d Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií.

 

Zriaďovacia listina správy ciest ŽSK

Organizačná štruktúra správy ciest ŽSK

 

 
 
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Copyright © 2011 -rb-. Všetky práva vyhradené.