Správa ciest ŽSK
Prihlásiť
SPRÁVA CIEST
CESTY II. A III. TRIEDY
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PONUKA SLUŽIEB
KONTAKTY
Dnes je pondelok, 17. decembra 2018
Foto: Jozef Feiler 


Legislatíva

Najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa riadi činnosť SC ŽSK.

 • Zákon č. 135/1961 Zb.
  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb.,
  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 523/2004 Z. z.
  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 446/2001 Z. z.
  o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 66/2009 Z. z.
  o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb.
  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb.
  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z.
  Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z.
   o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 25/2006 Z. z.
  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.18/1996 Z .z.
  o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z. z.
  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 725/2004 Z. z.
  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.222/2004 Z. z.
  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Na základe zákona č.207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ŽSK) k dispozícii, a ktoré je povinný zverejňovať a sprístupňovať.

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

  Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  Zodpovedná osoba. tel. kontakt : 0905 998 884
 • Vyhláška Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z.
  o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
  v (znení dodatku č. 1 zo dňa 27. 04. 2011 a dodatku č. 2 zo dňa 08. 11. 2011) úplné znenie

 

 

 
 
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Copyright © 2011 -rb-. Všetky práva vyhradené.