Správa ciest ŽSK
Prihlásiť
SPRÁVA CIEST
CESTY II. A III. TRIEDY
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PONUKA SLUŽIEB
KONTAKTY
Dnes je sobota, 30. mája 2020
Foto: Jozef Feiler 


Kontakty

 

Správa ciest ŽSK - Generálne riaditeľstvo

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Telefón: E-mail:
M. Rázusa 104, 01001 Žilina
Zastúpená:
Ing. Pavol Liška, generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Bežný účet: SK30 8180 0000 0070 0048 6049
Podnikateľský účet: SK04 8180 0000 0070 0048 6129
+421415643779 riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

Úsek generálneho riaditeľa Správy ciest ŽSK Telefón: E-mail:
p. Viola Škripková - sekretariát generálneho riaditeľa +421415077211 riaditel.sczsk@vuczilina.sk
p. Mária Kyselová - PaM +421415077214 mzdy.sczsk@vuczilina.sk
Božena Dubecová – hlavný zamestnanec hospodárskej správy +421415077244 hsprava.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Ivan Marťák - hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán +421415077236 rozpoctar.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Ivana Chovancová - námestník generálneho riaditeľa +421415077271 pn.sczsk@vuczilina.sk
p. Ľudmila Honková - verejné obstarávanie +421415077237 obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Monika Mravcová - verejné obstarávanie +421415077239 verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
JUDr. Adriana Ficková - právne +421415077210 pravne.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Pavol Habovštiak - odb.zamest.dopravného inžinierstva +421415077212 dss.sczsk@vuczilina.sk
Centrálny dispečing zimnej údržby ciest +421415643772 dss.sczsk@vuczilina.sk
Technický úsek Správy ciest ŽSK Telefón: E-mail:
Ing. Martin Slabej PhD. - technický námestník +421415077238 tn.sczsk@vuczilina.sk
Bc. Roman Šoška - technický zamestnanec +421415077227 tsu.sczsk@vuczilina.sk
- hl.odb.zamest.správy pozem.komun. +421415077228 tsuza.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Katarína Kotková - hlavný odborný zamestnanec mostov +421415077226 mosty.sczsk@vuczilina.sk
Ekonomický úsek Správy ciest ŽSK Telefón: E-mail:
Ing. Eva Mašlonková - ekonomická námestníčka +421415077230 ved.ekonom.sczsk@vuczilina.sk
Mgr. Mária Kavčiaková - učtáreň +421415077231 uctaren.sczsk@vuczilina.sk
p. Mária Bučová - odborný referent financovania +421415077232 financne.sczsk@vuczilina.sk

 

Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie

Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie 01 Telefón: E-mail:
M. Rázusa 104, 01001 Žilina
Zastúpená:
Ing.Milan Hlávka - riaditeľ, Závodu Horné Považie SC ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0048 5986
+421415077233 riaditel.sucza@vuczilina.sk
Vrátnica +421415077255  
Katarina Skaličanová - sekretariát, personálne +421415077266 sekretariat.sczskhp@vuczilina.sk
p. Ján Štrbák - vedúci dopravy +421415077229 ved.dopravy.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Peter Hruboš - vedúci strediska Žilina +421415077220 zilina.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Zuzana Solárová - hl. zamest.majetkovej správy PK +421415077224 tsuza.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Petrovič Michal - hlavný tech. zamestnanec - stavebný +421415077234 tsu.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Sadinica Horvátová - hlavný ekonóm financovania +421415077213 he.sucza@vuczilina.sk
Andrea Kurišová - hospodárska správa +421415077222 hsprava.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Melita Jarošová - štatistik a analytik +421415077235 analytika.sczskhp@vuczilina.sk
p. Mária Křenková - samostatný referent financovania +421415077216 uctaren.sczskhp@vuczilina.sk
p. Mária Pekná - samostatný ref.sklad. hospodárstva a ŽP +421415077217 mtz.sczskhp@vuczilina.sk
p. Jaroslav Gumulák - skladník, kúrič +421415077218 sklad.sczskhp@vuczilina.sk
p. Miroslava Plevová - samostatný referent dopravy +421415077223 doprava.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Maroš Javurek - vedúci strediska Rajec +421415422079 rajec.sczskhp@vuczilina.sk
Ing. Václav Květoň - vedúci strediska Bytča +421415533205 bytca.sczskhp@vuczilina.sk
Bc. Tomáš Bielka - vedúci strediska Belá +421415693407 bela.sczskhp@vuczilina.sk

 

Správa ciest ŽSK, závod Kysuce

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce 02 Telefón: E-mail:
A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
Zastúpená:
Ing. Marian Pikuliak - riaditeľ Závodu Kysuce SC ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0048 5994
+421414333032 riaditel.succa@vuczilina.sk
Mgr. Zuzana Pikuláková - sekretárka, samostatný administratívny zamestnanec +421414333032 sekretariat.sczskca@vuczilina.sk
p. Eva Balková - oborný referent učtovníctva, samostatný referent personalistiky personalne.sczskca@vuczilina.sk
Nikola Hamacková - odborný referent majetkovo hospodárskej správy hsprava.sczskca@vuczilina.sk
Bc. Miroslava Chalúpková - odborný referent financovania en.succa@vuczilina.sk
p. Veronika Čanecká - odborný referent mzdový a odborný referent materiálový mzdy.sczskca@vuczilina.sk
p. Daniela Grochalová - referent verejného obstarávania, samostatný referent skladového hospodárstva vo.sczskca@vuczilina.sk
p. Anna Matejová - analytik, štatistik analytika.sczskca@vuczilina.sk
Mgr. Paulína Jašurková - zamestnanec majetkovej správy pozemných komunikácii tsuca.sczsk@vuczilina.sk
Katarina Holeštiaková - referent dopravy, samostatný administratívny zamestnanec doprava.sczskca@vuczilina.sk
p. Lukáš Pochyba - vedúci dopravy ved.dopravy.sczskca@vuczilina.sk
p. Jozef Bugala -majster strediska Makov makov.sczskca@vuczilina.sk
p. Peter Gavlas - majster strediska KNM knm.sczskca@vuczilina.sk

 

Správa ciest ŽSK, závod Liptov

Správa ciest ŽSK, Závod Liptov 03 Telefón: E-mail:
Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpená:
Ing. Ján Omasta - riaditeľ Závodu Liptov
SC ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK05 8180 0000 0070 0048 6014
+421445520042 riaditel.suclm@vuczilina.sk
Vrátnica +421445521970-2  
Zuzana Littvová - sekretariát, personálne +421445521970-2 sekretariat.sczsklm@vuczilina.sk
Ing. Juraj Oško - hlavný ekonóm en.suclm@vuczilina.sk
p. Ivan Kráľ - vedúci dopravy vtn.suclm@vuczilina.sk
p. Anna Adamčíková - referent financií suclm@vuczilina.sk
p. Katarína Hrubošová - hlavný ekonóm financií financie.sczsklm@vuczilina.sk
p. Zdena Mydliarová - hlavný ekonóm PAM pam.sczsklm@vuczilina.sk
Ing. Róbert Volaj - hl.odb.zamest.správy pozem.komun. tsulm.sczsk@vuczilina.sk
JUDr. Iveta Križková - technický zamestnanec operatívnej evidencie operativna.evidencia.sczsklm@vuczilina.sk
Ing. Eva Triznová - odborný zamestnanec mostov mosty.sczsklm@vuczilina.sk
Ing.Martina Holičková, PhD. - hlavný zamestnanec cestných mostov - mostmajster tsulm.sczsklm@vuczilina.sk
Ing. Milan Hrmo - referent hospodarskej správy hospodarskasprava.sczsklm@vuczilina.sk
Martin Volaj - samostatný referent správy majetku hsprava.sczsklm@vuczilina.sk
p. Otília Hošalová - referent dopravy doprava.sczsklm@vuczilina.sk
p. Milan Vyšný - majster strediska Liptovský Mikuláš strediskolm.sczsklm@vuczilina.sk
p. Zdeno Vrbičan - majster strediska Liptovský Hrádok +421445222504 lhradok.sczsklm@vuczilina.sk
Ing. Michal Bošanec - vedúci strediska Ružomberok +421444342643 ruzomberok.sczsklm@vuczilina.sk
p. Peter Rezer - majster strediska Kvačany-Holica +421444342643 lmatiasovce.sczsklm@vuczilina.sk

 

Správa ciest ŽSK, závod Orava

Správa ciest ŽSK, Závod Orava 04 Telefón: E-mail:
Kubínska ul. 8, 026 80 Dolný Kubín
Zastúpená:
Ing. Jozef Oršuliak - riaditeľ Závodu Orava SC ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK80 8180 0000 0070 0048 6022
+421435864951 riaditel.sucdk@vuczilina.sk
Ing. Simona Smoleňová - Samostatný referent správy majetku, Pokladník, Sekretárka +421435864951-3 ptn.sucdk@vuczilina.sk
p. Kamila Bystrianska - odborný referent financovania financne.sczskdk@vuczilina.sk
Ing. Pavol Bystrický - Hlavný odborný ekonóm rozpočtu, Hlavný odborný zamestnanec informatiky +421435865757 informatik.sucdk@vuczilina.sk
Ing. Ivan Dauda - Hlavný odb. technicko- prevádzkový zamestnanec, Hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania +421435864951-3 obstaravanie.sucdk@vuczilina.sk
Eva Halašová - samostatný referent financovania sucdk@vuczilina.sk
p. Nadežda Turbeková - Samostatný zamestnanec pre životné prostredie, Samostatný referent hospodárskej správy verejneobstaravanie.sucdk@vuczilina.sk
p. Viera Krivdová - samostatný referent evidencie majetku doprava.sczskdk@vuczilina.sk
p. Mária Štefková - samostatný referent evidencie majetku sklad.sczskdk@vuczilina.sk
p. Iveta Pašková - odborný ekonóm ekonom.sczskdk@vuczilina.sk
Mgr. Nadežda Slušňáková - hlavný odborný ekonóm, hlavný odborný zamestnanec personálnej politiky a ekonomiky práce personalne.sczskdk@vuczilina.sk
Tomáš Jadroň - Odborný technický zamestnanec tsudk.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Maroš Oršuliak - hlavný Zamestnanec cestných mostov - mostmajster tsudk.sczskdk@vuczilina.sk
Ing. Miloš Škrabák - Vedúci dopravy ved.vyroby.sczskdk@vuczilina.sk
Juraj Šuvada - Vedúci strediska správy a údržby ciest (Dolný Kubín) strediskar.sczskdk@vuczilina.sk
Ing. Viliam Kahan - vedúci strediska správy a údržby Trstená +421435392271 trstena.sczskdk@vuczilina.sk
JUDr. Jozef Slovík - vedúci strediska správy a údržby Námestovo +421435523500 namestovo.sczskdk@vuczilina.sk

 

Správa ciest ŽSK, závod Turiec

Správa ciest ŽSK, Závod Turiec 05 Telefón: E-mail:
Kollárova ul. 94, 036 01 Martin
Zastúpená:
Ing. Marián Janík - riaditeľ Závodu Turiec SC ŽSK
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK58 8180 0000 0070 0048 6030
+421434010710 riaditel.sucmt@vuczilina.sk
p. Jana Zigová - referent správy registratúry a referent pre mzdy a personálne +421434010711 riaditel.sucmt@vuczilina.sk
Ing. Erika Tureková - vedúca ekonomického oddelenia +421434010723 veo.sucmt@vuczilina.sk
p. Ivan Štrba - vedúci dopravy +421434010718 veducidopravy.sucmt@vuczilina.sk
Ing. Ján Odler - referent pre verejné obstarávanie, správy budov a MTZ +421434010719 obstaravanie.sucmt@vuczilina.sk
p. Iveta Smierčiaková - referent skladového hospodárstva +421434010721 sklad.sczskmt@vuczilina.sk
Ing. Lukáš Holeša PhD. - hl.odb.zamest.správy pozem.komun. +421434010713 tsumt.sczsk@vuczilina.sk
Ing. Lukáš Šichta - hlavný zamestnanec cestných mostov - mostmajster +421434010713 tsumt.sczskmt@vuczilina.sk
Katarína Tarabová - referent finančnej a účtovnej operatívnej evidencie +421434010716 uctaren.sczskmt@vuczilina.sk
p. Ivana Kuteľová - hlavný účtovník +421434010722 hluctovnik.sczskmt@vuczilina.sk
p. Emil Kopáč - referent dopravy +421434010720 doprava.sczskmt@vuczilina.sk
Mgr. Machunka Peter - referent správy majetku +421434010719 hsprava.sczskmt@vuczilina.sk
RNDr. Rastislav Frkáň - vedúci strediska Martin +421434010714 strediskomt.sczskmt@vuczilina.sk
p. Dušan Gábor - vedúci strediska Turčianske Teplice +421434922621 tteplice.sczskmt@vuczilina.sk

 

Dispečersko-spravodajská služba Správy ciest ŽSK

Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie 01

  LETNÁ ÚDRŽBA ZIMNÁ ÚDRŽBA - dispečing
STREDISKO: Telefón: Mobil: Telefón: Mobil:
Žilina +421415077229 +421918370145 +421415077221 +421918370153
+421415077224 +421918370142
Rajec +421415422079 +421918370139 +421415422079 +421918370148
Bytča +421415533205 +421918370140 +421415533205 +421918370147
Belá +421415693407 +421918370141 +421415693407 +421918370149

 

Správa ciest ŽSK, závod Kysuce 02

  LETNÁ ÚDRŽBA ZIMNÁ ÚDRŽBA - dispečing
STREDISKO: Telefón: Mobil: Telefón: Mobil:
Čadca +421414333033 +421918370213 +421414333033 +421918370213
Kys. Nové Mesto +421414212311 +421918370205
Makov +421414364447 +421918370206
Nová Bystrica +421414333033 +421918370210

 

Správa ciest ŽSK, závod Liptov 03

  LETNÁ ÚDRŽBA ZIMNÁ ÚDRŽBA - dispečing
STREDISKO: Telefón: Mobil: Telefón: Mobil:
Liptovský Mikuláš +421445521970-72 +421918370185 +421445521970-72 +421918370185
Liptovský Hrádok +421445222504 +421918370184 +421445222504 +421918370184
Ružomberok +421444342643 +421918370183 +421444342643 +421918370183
Lipt. Matiašovce +421445597456 +421918370186 +421445597456 +421918370186

 

Správa ciest ŽSK, závod Orava 04

  LETNÁ ÚDRŽBA ZIMNÁ ÚDRŽBA - dispečing
STREDISKO: Telefón: Mobil: Telefón: Mobil:
Dolný Kubín +4215864951 +421917680205 +421435862804 +421917680215
Námestovo +4215523500 +421917680206 +421435522250 +421917680216
Trstená +4215392271 +421917680207 +421435392401 +421917680217

 

Správa ciest ŽSK, závod Turiec 05

  LETNÁ ÚDRŽBA ZIMNÁ ÚDRŽBA - dispečing
STREDISKO: Telefón: Mobil: Telefón: Mobil:
Martin +421434132191 +421918370081 +4214316126 +421918370081
Turčianske Teplice +421434922621 +421918370082 +421434922621 +421918370082

 

 
 
SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Copyright © 2011 -rb-. Všetky práva vyhradené.